Dziś mamy 20 lipca 2024, sobota, imieniny obchodzą:

05 lipca 2024

Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy dostarczyć dokumenty

fot. Pibwl, CC BY-SA 3.0/Wikipedia

fot. Pibwl, CC BY-SA 3.0/Wikipedia

Kontrola właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe oczyszczalnie #ścieków na terenia miasta Kcynia.

W przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek się do niej przyłączyć. Jedyna możliwość odstąpienia od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W myśl  art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Nadzór nad realizacją obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości, regulowanych wyżej wymienionymi przepisami sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku, podlegającą egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie miasta Kcyni proszeni są o dostarczenie informacji o posiadanej oczyszczalni ścieków, kopii faktury oraz umowy zawartej z przedsiębiorcą  w zakresie opróżniania osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Kcyni, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 8, tel. 52 589 37 20 w. 302.

Materiał: Anna Duda-Nowicka / Urząd Miejski w Kcyni

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 4 5

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy. Co będzie wliczane do stażu?

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy# dotyczący stażu pracy. Zakłada on, że okresy samozatrudnienia, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń czy świadczenia usług będą wliczały się do stażu pracy. W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych dla milionów osób.

(czytaj więcej)
0

Ogórki kiszone na zdrowie. Jakie znaczenie mają dla naszego organizmu?

Sezon ogórkowy w pełni. To najlepszy czas na przygotowanie# kiszonek na zimę. Ogórki kiszone to nie tylko pyszny dodatek do posiłków, ale także prawdziwy superfoods - probiotyki dla jelit, witaminy i #minerały, niska kaloryczność i antyoksydanty.

(czytaj więcej)
0

Zamykanie kąpielisk z powodu sinic. Dlaczego są dla nas niebezpieczne?

Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności #potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie.

(czytaj więcej)
0

Kontrola jakości mięsa, wędlin i serów. Zakwestionowano blisko 50 % towarów

Przeprowadzone przez IJHARS kontrole mięsa, wędlin i serów #sprzedawanych bez opakowania wykazały, że błędy najczęściej dotyczą oznakowania, zakwestionowano aż 46,6% towarów.

(czytaj więcej)